.

WWE SmackDown số 1159: Raman Ranz trở về chết, Na Omi một lần nữa nhắm vào

.
2021-11-26 10:17:23 (GMT+7)
SmackDown

Thời gian phát sóng: Ngày 06 tháng 11 năm 2021

Poke Wechat Watch WWE

Vấn đề này: Luiman One trở về khốn khổ, Na Omi một lần Một lần nữa đã được chuyển đến Bình luận tiếng Trung và tiếng Anh:

Chơi

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...